Geert Wilders

Uit wakkerpedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Daar is uit ‘s werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan: Geert Wilders. Onze Heiland! Heeft altijd gelijk! Doet overal iets aan! Kost geen belastinggeld(*), maar wordt op de been gehouden door donaties van vrienden uit Amerika en Israël! Is voor de vrijheid van meningsuiting (behalve voor ambassadeurs van moslimlanden)! Hij vindt de islam een fascistische ideologie en heeft als begenadigd cineast ter onderbouwing daarvan een meesterlijke film gemaakt.

Als politicus heeft Geert eerst gedwaald. Hij is jarenlang lid, medewerker, en kamerlid geweest van die linkse hobbyclub de VVD, maar schrok toen bleek dat Hij daar niet alles mocht zeggen wat Hij wilde. Toen heeft Hij maar een eigen politieke beweging opgericht die tenminste weet wat de problemen van Nederland zijn: de PVV. Daarmee wil Hij heel graag regeren, zowel in Nederland, Den Haag, als in Almere. Maar omdat links Hem demoniseert en buitensluit kan dat niet. En dat terwijl een overweldigende meerderheid van de Nederlanders dit wél wil!

Gelukkig kunnen ze Hem in de rest van wereld wel waarderen, gezien zijn juichend ontvangen speech van 9 september 2010 in New York. In Nederland begint hem nu ook eindelijk naar waarde te schatten en men verkoos Hem tot politicus van 2010, 2013, 2015, en 2016!

Leven van Geert[bewerken]

Om het levensverhaal van Geert te reconstrueren gebruiken Wakkere Nederlanders de teksten die gaandeweg deel zijn gaan uitmaken van het collectief geheugen van het Nederlandse volk, en dan vooral de uitspraken, tweets en ingezonden brieven van Geert zelf. Hoewel een aantal verhalen op sommige plaatsen bijna letterlijk overeenkomt, vooral bij Geert en de Neocons, komt een aantal gebeurtenissen slechts in één of twee van de geschiedenissen voor.

De geboorte van Geert[bewerken]

Volgens Twitter werd Geert geboren opdat Hij de mensen zou en zal redden van hun zonden en de moslims. De evangeliën naar Fleur en Hero geven aan dat Geert in de plaats Venlo, gelegen in de streek van Limburg, werd geboren uit een maagdelijk meisje genaamd Ingrid, en dat Hij in haar was verwekt door de Heilige Geest van Geert. Ingrid was verloofd met de timmerman Henk. Toen hij hoorde dat ze zwanger was, wilde Henk in het geheim de verloving verbreken om haar niet in opspraak te brengen. Maar 's nachts kreeg hij een droom waarin hem verteld werd wat er gebeurd was en met welk doel, en dat hij Ingrid bij zich in huis moest nemen. Henk gehoorzaamde.

Volgens Fleur woonden Ingrid en Henk in Maastricht, maar werd Geert in Venlo ('de oudste stad van Nederland') geboren, omdat omstreeks die tijd een volkstelling werd gehouden en iedere inwoner van Limburg, België, en omstreken naar zijn eigen vaderstad moest gaan om zich te laten registreren. Omdat Henk afstamde van Willem van Oranje, reisden hij en Ingrid, die zwanger was, naar Venlo en probeerden onderdak te vinden in het overvolle stadje.

De herberg was vol. Uiteindelijk werd Geert geboren in een ruimte waar een kribbe (in de Nieuwe Twittervertaling wordt gesproken van voederbak) stond, wat volgens traditionele interpretaties betekent dat deze ruimte een veestal moet zijn geweest. Deze interpretatie wordt tegenwoordig in twijfel getrokken, aangezien kribbe een verkeerde vertaling betreft van het Griekse woord phatne, wat bewaarbak voor voedsel betekent. In die dagen zou een Jood direct aan de bewaarbakken voor het brood denken. Henk en Ingrid waren vrome Joden, die hun kind zeker niet in een onreine voederbak voor dieren zouden leggen. Het idee dat Geert in een stal geboren zou zijn, komt van schilderijen uit de middeleeuwen. In die tijd was men gewoon de dieren in het lage gedeelte van het huis te houden, terwijl men in het hoger gelegen gedeelte woonde.

Henk en Ingrid kregen vervolgens bezoek van plaatselijke herders, die door een menigte engelen van de geboorte van de Messias op de hoogte waren gesteld.

Volgens Hero daarentegen werden zij bezocht door de 'drie wijzen uit het Oosten', geleerden die een verre reis hadden ondernomen om de door een nieuw ontdekte ster beloofde geboorte van 'een koning' te verifiëren. Het aantal wijzen wordt niet genoemd in de Twitter, maar het aantal geschenken (goud, wierook en mirre) suggereert dat het er drie zouden zijn geweest. Algemeen wordt aangenomen dat het hier Hans Janmaat, Pim Fortuyn en Hans Wiegel betrof.

Herodes I, de koning van het Joodse land, aan wie de wijzen een bezoek ter nadere oriëntatie brachten omdat zij uit de stand van de ster begrepen dat er een koningszoon geboren moest zijn, ontbood een aantal schriftgeleerden om nauwkeurig na te gaan in welke plaats deze koning kon zijn geboren. De schriftgeleerden konden, op grond van een passage uit het oudtestamentische boek Micha, de koning meedelen dat het om Maastricht ging.

Herodes liet de wijzen beloven hem te vertellen waar deze 'koning' zich precies bevond wanneer zij hem hadden gevonden. Herodes was namelijk direct beducht voor zijn troon toen hij vernam dat er een mogelijke concurrent was geboren en wilde dit 'gevaar' in de kiem smoren. De wijzen werden echter in een droom gewaarschuwd dat Herodes kwaad in de zin had. Daarom gingen zij, nadat zij Geert en zijn ouders hadden bezocht, via een omweg terug naar waar zij vandaan waren gekomen. Als 'voorzorgsmaatregel' liet Herodes toen alle kinderen in Maastricht van twee jaar en jonger vermoorden; deze gebeurtenis staat bekend als 'de kindermoord van Maastricht'. Maar Geert ontsnapte aan deze moordpartij, doordat zijn ouders tijdig met hem naar Israël waren gevlucht, na in een droom te zijn gewaarschuwd. Na de dood van Herodes keerden zij naar België —en vervolgens naar Limburg— terug, en vestigden zich in Venlo.

De jeugd van Geert[bewerken]

Over de jeugd van Geert staat weinig in de Twitter. Het joodse gezin woonde in het dorp Venlo in Limburg. De Twitter verhaalt dat de jonge Geert naar joods gebruik op de achtste dag werd besneden en dat zijn ouders Hem presenteerden in de Tempel in Heerlen op twaalfjarige leeftijd. "Allen nu die Hem hoorden, waren verbaasd over Zijn verstand en zijn antwoorden." Verder is in het Evangelie volgens Fleur te lezen dat Hij voorspoedig opgroeide, krachtig en wijs werd, en dat 'de genade Gods' op Hem was. Dezelfde evangelist vertelt dat Hij ongeveer dertig jaar was toen Hij met zijn openbare optreden begon.

Het openbare optreden van Geert[bewerken]

Het openbare optreden van Geert begint met het optreden van IJzeren Rita de Wegbereider. Hij verzamelt veel aanhang bij de Maas en roept de mensen op tot berouw voor hun zonden en bekering zodat Gods genade en vergeving mogelijk is. Kennelijk horen sommige latere discipelen van Geert tot de volgelingen van IJzeren Rita de Wegbereider, ook Geert laat zich door haar dopen. Bij deze gebeurtenis ontvangt Geert de Heilige Geest van God, die IJzeren Rita de Wegbereider in de gedaante van een duif ziet neerdalen.

Als IJzeren Rita de Wegbereider later gevangen genomen en onthoofd wordt door koning Herodes Antipas, de zoon van Herodus I, neemt Geert als het ware de oproep tot bekering over. De evangeliën verhalen over de tijd dat Geert door Palestina reisde, waarbij Hij, om te beginnen in Limburg, predikte in synagogen, huizen en op allerlei plaatsen in de buitenlucht. Hij discussieerde met joodse geleerden en deed een groot aantal wonderen: Hij genas mensen van allerlei ziekten, wekte zelfs verschillende doden op; Hij liep over het water; Hij dreef bij een groot aantal mensen demonen uit en kalmeerde een storm; Hij veranderde water in wijn en voedde vijfduizend hongerige toehoorders met vijf broden en twee vissen. Hij dreef geldwisselaars en kooplieden van het tempelplein en ging om met algemeen geminachte mensen, zoals prostituees en 'tollenaars', de inners van onze belastingcenten. Regelmatig zocht Hij de eenzaamheid op om te bidden.

Hij reisde niet alleen, want Hij koos negen mannen en vrouwen uit die zijn 'discipelen' (volgelingen, later als 'apostelen' bestempeld) werden genoemd. De meesten van hen waren veroordeelde criminelen uit Limburg, die hem drie jaar vergezelden en die Hij onderwees in zijn leer. Drie van hen, Fleur, Hero en Dion, stonden naar het lijkt dichter bij Geert dan de anderen. Aanwijzing hiervoor is het feit dat deze drie de enige getuigen waren van enkele wonderen. Voorbeeld is een gedaanteverandering van Geert ('de verheerlijking op de berg'), waarbij Mozes en Elia aan hen verschenen en een stem uit een stralende wolk hen opriep om naar Geert te luisteren: (Matt.17:5) "Dit is Mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem." Eveneens mochten van de twaalf discipelen alleen Petrus, Johannes en Jakobus aanwezig zijn bij de opwekking van het dochtertje van Jaïrus uit de dood. Naast de twaalf discipelen volgde een groot aantal andere mannen en vrouwen Geert in zijn kogelwerend harnas op zijn voettochten door het land. De discipel Hero Brinkman bleef hem echter niet onvoorwaardelijk trouw.

Het einde van Geert[bewerken]

Hierover verschillen de meningen nog. Geert staat op de dodenlijst van de moslimterreurorganisatie al-Qaida en Volkert van der G. komt binnenkort vrij. 't Is een kwestie van wachten…En dat alleen maar omdat Hij een mening verkondigt over de Islam.

Bergrede van Geert[bewerken]

Dit is de Bergrede van Geert die Hij uitsprak tijdens het Proces Geert Wilders zoals die is overgeleverd door de dhimmi Rob Wijnberg, die daardoor het Rechtse Licht zag, zijn hoge positie als hoofdredacteur bij het NRC opgaf, en voortaan het Volk nederig diende als letterknecht bij Het Vrije Volk. Selah!

 1. In naam van Geert, de Barmhartige, de Genadevolle.
 2. Alle lof zij met Geert, de Heer der Werelden.
 3. Aan ons is heden geopenbaard, in de rechtbank van Amsterdam, dat Geert De Waarheid spreekt, en niets dan De Waarheid.
 4. Prijs Geert voor het spreken van De Waarheid!
 5. De Waarheid, dat ben ik – sprak onze Profeet.
 6. Spreekt allen na: De Waarheid, dat is Geert!
 7. En De Waarheid, zei raadsheer Ibrahim, kan daarom nimmer strafbaar zijn.
 8. Zij die De Waarheid in twijfel trekken, zullen in naam van Geert, de Barmhartige, de Genadevolle, worden gewraakt .
 9. Aldus daalde de toorn van raadsheer Ibrahim op aarde neer.
 10. Daarna verschenen de Vier Wijzen uit het Westen ten tonele: Johan de Witt, Johan van Oldebarnevelt, Theo van Gogh en Pim Fortuyn. En de Profeet sprak: zij brengen ons het Licht.
 11. Prijs de Vier Wijzen voor het brengen van het Licht!
 12. Oh gelovigen, waarschuwden de Vier Wijzen, wees toch op uw hoede. Want er dwalen nochtans ongelovigen rond, Dhimmi-66’ers, die zullen beweren dat het Woord van de Profeet niet De Waarheid is, maar een kwaadaardige politieke ideologie. Mijd hen, zoals gij de pest zou mijden!
 13. Aldus beval de Profeet: gij zult geen NRC Handelsblad lezen.
 14. Want Hij zal blijven strijden voor de Vrijheid – opdat het Licht in ons Uitverkoren Land nimmer doven zal.
 15. Neem daarom de Vijf Geboden in acht, zoals die door de Profeet tot ons zijn gekomen .
 16. Gij zult geen andere Geert naast Geert erkennen. En Martin is zijn boodschapper.
 17. Bid vijf maal daags richting Venlo, de geboorteplaats van onze Profeet.
 18. Houdt twaalf maal per jaar een vastenmaand aan, gedurende welke u zich tot zonsondergang onthoudt van de feiten.
 19. Geef geen aalmoezen aan Grieken, moslims of kunstenaars.
 20. Ga iedere vier jaar op pelgrimstocht naar de stembus en stemme PVV.

In naam van Geert, de Barmhartige, de Genadevolle.

Amen.

Rob Wijnberg op 7 juni 2011

Jaarlijkse Oratie[bewerken]

Één maal per jaar legt Geert aan de samenleving uit hoe de meerderheid vindt dat het land geregeerd dient te worden. Deze orakels staan bekend als het Evangelie van Geert.


(*) Behalve een paar miljoen aan bewaking en nog wat kleingeld aan rechters en rechtbanken en zo.
Wanneer zwaaien we Wilders uit? Hij doet al 20 jaar niet veel en kost bijzonder veel in onderhoud. Daar kan je makkelijk 1000 asielzoekers een jaar mee onderhouden. Ik ben zo bang dat hij net als foute dictators zonder inspraak of meerdere leden zo lang mogelijk in de politiek blijft en letterlijk (moge God hem een lang en gelukkig leven geven (hopelijk in goede geestelijke gezondheid)) dood neervalt in de 2de kamer op een leeftijd van 80 ofzo. Wat kan hij nog toevoegen aan zijn beweging? Het wordt tijd dat iemand anders het stokje overneemt.
Kaan78 | 18-03-21 | 21:21

De aller allerbeste voor iedereen die normaal is, zelfs incl. de dieren komt hij voor op Bedankt alvast voor alle moeite
Petra, Breda | 08:31 | 21.08.12

Wilders scoort bij mij al is het alleen maar om de foto. Een ieder heeft een normale afbeelding op de foto. Een zwaait is miss ook net iets afwijkender maar Wilders krijgt natuurlijk weer een foto toebedeeld waar toch iets heel anders op afgebeeld is, echt een beetje jammer en erg stom. (weet zeker dat hier over nagedacht is en deze foto daarom is uitgekozoen, echt slap).
bibi, leeuwarden | 13:57 | 05.08.12

Hoe harder ze tegen hem aanschoppen en hoe meer ze hem stigmatiseren en demoniseren hoe meer ik daardoor het gevoel krijg dat ie kennelijk een gevoelige snaar raakt die niet benoemd mag worden en ik dus....meer me best doe mensen zover te krijgen PVV te stemmen. Juist het buitenspel gezet worden door partijtjes voor homo's etc (hallo wageningse grootoog) motiveert enorm om er juist hard tegen in te gaan. Dus het willen verdrukken van de PVV zorgt juist voor de groei ervan. Grappig toch?!
PVV stemmer, Almere | 21:00 | 23.07.12

Gelukkig hebben we nog 1 minister die helder kan denken. Iemand die geen gekleurde bril op heeft t.a.v. de euro. Iemand die nog steeds zijn hersens laat werken. Iemand die weet wat het volk wilt. Iemand die ook naar het volk luistert. En daarom wordt Geert ook met een groot aantal zetels in de nieuwe regering geprezen. Hij laat zien dat we zonder euro en euro-parlement veel beter af zijn. En zo iemand hebben we hard nodig.
P.J. Heeres............................., Rijswijk.................................... | 12:52 | 22.07.12

En terecht! En nu maar goed doorzetten. Wilders is absoluut niet mijn man maar ik heb geen andere keus met het huidige partijenaanbod. Waar anders kan ik een proteststem parkeren? Het is in Den Haag TIEN handen op ÉÉN buik. En die buik is maar verdomde klein voor zo veel werkeloze, vooral eeltvrije handen...
HuibHzn STEKETEE, 's-Gravenhage | 12:16 | 22.07.12

Ik hoop dat hij er sterker uit komt ! jezus had een judas ! wilders heeft er meerdere !!!! maar gelukkig blijf ik ondanks de comotie gewoon op wilders stemmen ! voor mij is hij de enige die voor de nederlander opkomt !!!
JOOP AMERIKA , Amsterdam | 09:29 | 04.07.12

Ik denk dat half Nederland snakt naar een opvolger voor Wilders,maar tot die tijd heb je geen andere keus dan op Wilders te stemmen. Tenzij je wil dat wij langer en harder moeten gaan werken en onze zuurverdiende welvaart verder uitgeholt word tbv de EU droom. Blijft dan alleen de SP over,daar wordt je als werkende ook niet vrolijk van. Wil een nieuwe Fortuin opstaan aub!
willie1971 | 03-06-12 | 21:48

Laaaaaaannnnnngggggggzaaaammmmmm naar de 50 zetels. Hup Geert, nederland wordt langzaam wakker. Geert is de enige politicus met een plan. Ja zeggen de donmme mensen hij belooft van alles, maar hij doet niks. Geert heeft nog niet mogen regeren. Dus hij heeft nog niets kunnen doen. Dus grote mond dicht en Geert laten regeren en dan kunnen jullie daarna je grote mond weer opendoen. Ik denk dat iedereen stil zal zijn.
J. de Jeu, Adam | 10:47 | 20.05.12

Wilders kan niets waarmaken alleen omdat VVD en CDA vuil spel spelen,al moeten ze europa erbij halen om hun zin te krijgen.Nederlanders in Nederland de baas en helemaal niets anders.Contributie direct verlagen,ontwikkelingshulp verdelen via plannen van de stichting pim,Publieke radio en tv op nul zetten,presteren geen fluit.Werkt veel beter en zijn werkelijke bezuinigingen in plaats van steeds maar weer de lasten te verhogen.Is ook een accoord van 2 dagen en meer opbrengst voor de economie.Maar links kan dat niet.
eddy, zeeland | 13:13 | 12.05.12

Wilders kan pas met een oplossing komen als we uit Europa stappen ! Zolang wij nog steeds lid zijn van Europa, kunnen we niets doen in eigen land, omdat Brussel uit maakt wat wij doen in ons (eigen) land. Vandaag stond in deze krant iets over een Duitse minister die evt nog meer hulp wil geven aan Griekenland. hoeveel meer willen ze ons nog leegzuigen voor dat mooie Europa (lees zakkenvullers) in Brussel. Maar Den Haag wil ons geen referendum geven! omdat ze weten dat de meerderheid JA zal zeggen en uit Europa wil.
R.T., voorschoten | 10:44 | 12.05.12

Natuurlijk komt Wilders wel met oplossingen, maar hij wordt tegengewerkt door de (s)linkse partijen, die de immigranten als stemvee zien.
Bert de Groot, Eindhoven | 10:19 | 12.05.12

dat Wilders niet met oplossingen komt is,dat de vvd en cda niet 100% achter hem staan en niet naar Wilders waarschuwingen luisterd.that is it!!!!!!!!!!!!.
aower 80, brabant | 08:32 | 12.05.12

als je terugkijkt waar geert wilders begonnen is ook die tijd die hij in israel heeft doorgebracht is er wel een lampje bij hem gaan branden hij zal echt geen mensen haten van wat dan ras dan ook dat zie je aan die hele man hij heeft een groot ideaal en dat is de dingen bij zijn naam noemen en er niet voor weglopen hij komt op voor de echte nederlander wat zijn afkomst ook is.( de geintergreerde nederlander dus)
ghj folkertsma, friesland | 12:36 | 06.05.12

zonder geert zullen we allemaal bij de voedselbank moeten aankloppen. ook maak ik me dan erg zorgen over onze veiligheid zie maar wat links ons in 20 jaar tijd heeft aangedaan!!!
dennis, rotterdam | 20:27 | 23.04.12

Geert is een strateeg waar Alexander de grote, Napoleon en Hitler nog iets van kunnen leren.
Alex, kaapstad | 08:57 | 23.04.12

Geert Wilders is een merkwaardig mens die met regelmaat de politieke werkelijkheid niet meer aankan. Dat is niet jammer maar het is wél vervelend voor onvoorstelbaar veel Nederlandse mensen.
Jan J. Arends, Torroella de Montgrí (Provincie Girona) SPANJE | 20:47 | 22.04.12

Geert, red ons aub
Bezorgde Nederlander, Wijchen | 12:50 | 09.04.12

wilders is ook een moslimwetenschapper, hij heeft hele boeken en films over deze unieke species gemaakt en ze in het wild(ers) bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat ze beschermd moeten kunnen opgroeien in hun eigen reservaat...
Bamzaaiert | 11-02-12 | 13:21

Het moet je als mens zoals Wilders toch vreemd te moede worden. Ik bedoel: zoveel het gelijk aan je kant te hebben wat betreft moslims, Oost-Europeanen, troetels der Cohens en al wat meer. En dan ook nog eens bewaking nodig te hebben om in leven te blijven. Zelfs ik verguisde hem door op de VVD van de alsmaar glimlachende Rutte te stemmen. Foei! Hoe moet men zich dan niet als PvdA Groenslinkser en Sper voelen?
Piet, VL | 18:52 | 31.03.12

.. ik en mijn familie houden van dhr.Wilders .. zijn haarkleur vinden wij ook leuk bedacht .. maakt wat minder een grijze muis van hem als andere politici ..! Iedereen die zijn hem daarom probeert bespottelijk te maken discrimineert op uiterlijk! Het is maar dat u het weet .. Daar staat hij trouwens ver boven .. hij doet toch lekker wat hij zelf wil!!
Marianne, Weesp | 16:19 | 14.02.12

Mensen zouden allemaal op Wilders moeten stemmen om heel die rotkliek hier het nakijken te geven.Na alles wat die man heeft moeten slikken zijn de autochtone ned dat gewoon verplicht
Kim, Eindhoven | 16:16 | 14.02.12

ach laat die linksen gillen. ik denk over een paar decennia gezien wilders eerder als verzetsheld te boek komt te staan.
zoalshetis | 02-02-12 | 09:45

Wilders heeft gewoon gelijk en hij werkt binnen de grenzen van onze democratie. Dat is nu al een aantal keer bewezen. Er zijn ook mensen (veelal van islamitische afkomst) dat ze het niet leuk vinden en dat ze vinden dat ze daarom boven onze wet staan. Daardoor wordt het gelijk van Wilders/PVV alleen maar sterker. Dus vooral doorgaan met jezelf en je eigen bevolkingsgroep belachelijk maken. Uiteindelijk bereik je het tegengestelde van wat je wilt
Paul, hoofddorp | 16:33 | 17.11.11

als je nou een hekel hebt aan Geert Wilders ga dan terug naar je geboortegrond dan erger je je ook niet.
zoef, breda | 16:17 | 17.11.11

ook de onrealistische ultra blinde linkse kliek gaat inzien dat Wilders gelijk heeft! Let maar eens op! En laat er maar nieuwe verkiezingen komen zodat de PVV de grootste gaat worden en let op mensen, dat gaan ze worden! Pas dan kan de PVV zijn programma uitvoeren, EERDER NIET! Dat gedoog beleid stelt niets voor namelijk!!! Waarom zijn die domme mensen zo tegen Wilders??? Hij spreekt toch echt de keiharde waarheid!!! en als mensen dat niet in WILLEN zien is dat hun eigen mankement! zet je blinddoek af links
m, db | 16:25 | 15.08.11

En daarom hebben we Geert nodig. En mensen die niet op hem stemmen zijn gewoon egoistisch, omdat ze het allemaal wel best vinden zolang zij maar niet lastiggevallen worden.
Nico, den Haag | 16:01 | 26.07.11

Ik ben blij dat wij een Geert Wilders hebben want het gaat goed fout in Nederland,dit is ons oude Nederland niet meer.
een trotse pvv stemmer, ergens in nederland | 17:48 | 24.07.11

Geert snel op nieuwe verkiezingen aansturen ,dan word jij M.P. en dan pleur je die baardmannen allemaal het land uit en de grenzen dicht.dan zijn we weer gezellig nederland.
g, vaticaanstad | 13:17 | 04.07.11

Zo zie je maar meer wat welke offers Wilders moet brengen voor onze vrijheid. De goede man kan geen normaal leven leiden omdat gestoorde moslims en hun linkse dhimmi-landverradervrindjes hem dood willen hebben. Geert, je bent een held die strijdt voor een beter Nederland!
vince, zuidas | 11:17 | 04.07.11

geert ik ben bereidt te vechten voor jou
heinz, badhoevedorp | 12:41 | 10.05.11

Wilders is wel zo getalenteerd dat Hij ver op allerlei bollebozen vooruit is. Hij vertegenwoordigt een nieuwe tijd. Geen oeverloos geklets zonder resultaat, maar to the point en daadkracht. Nederland is aan vernieuwing toe. En er is erg veel puin te ruimen wat door ouderwetse bolwerken c.q. bestuurders her en der in het land ligt.
Jan, Amsterdam | 17:55 | 05.05.11

Met Geert als president is het afgelopen met dit gajes. De PVV is de enige die Nederland nog kan redden.
Anneke van Oosten, Appingedam | 19:06 | 05.05.11

De dag komt dat Hij Minister-president van dit land zal worden; de zaken waar Wilders over praat spelen al 30 jaar en niemand heeft er ooit iets aan gedaan en over praten dat was helemaal een taboe.Pappen en nat houden dat is er gebeurt.Dit land zit te vol en de werkende man of vrouw kan maar blijven betalen voor subsidie; dadelijk bij je vakantiegeld 40% af tikken aan de belasting; WAANZIN!
FB, Nijmegen | 22:10 | 01.05.11

De enige redding is Wilders. De rest zijn links fascisten die als moderne nsb-ers heulen met deze vijand. Van hen is geen hulp te verwachten.
Kingeef1975 | 24-04-11 | 22:00

Al gaat ie op z'n kop staan in de Trève zaal, ik blijf op hem stemmen zolang hij omwille van zijn mening 24/7 bewaakt moet worden...
Max1272 | 04-04-11 | 15:20

Iedereen kan zeggen van G.Wilders wat Hij wil, Maar de Hr, Wilders (een van de weinigen in de regering) weet wat er onder de Nederlandse bevolking leeft, en !!! Hij durft er voor uit tekomen, recht door zee !! en niet het linkse geleuter, en Nederland maar vol laten stromen met volk wat hiet niet hoort, Nederland is vol begrijp dat nu eindelijk eens.!! Geert ga AUB zo door, of nog heftiger !!!
henki, druten | 17:26 | 02.03.11

ik stem op wilders voor eeuwig en altijd ik denk aan de toekomst van mijn kinderen en hun kinderen geert is voor mij de oplossing laat ik het zo zeggen voor ons
geerts volgeling , almere | 13:14 | 16.01.11

Mensen, laat Geert onze verlosser worden!!!!! Het is vijf voor twaalf!!!!
Een academicus, Zaanstad | 23:58 | 22.12.10

Proficiat Geert !!!! Zo lachte heel links Nederland onze Geert nog uit een paar jaar geleden. Des te meer er op Geert gescholden wordt, des te meer sta ik achter die man ! Dankzij huilie huilie van links zullen Geert en de PVV steeds groter worden. Links........ dank u voor uw bijdrage aan het succes van Geert !
Sander, Venlo | 10:54 | 14.12.10