Geert Wilders: verschil tussen versies

Uit wakkerpedia
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Geert hernoemd naar Geert Wilders: Ordnug. Muss. Sein!)
k (parel)
Regel 60: Regel 60:
 
[[Categorie:Rechtse Politici]]
 
[[Categorie:Rechtse Politici]]
 
[[Categorie:Ons]]
 
[[Categorie:Ons]]
 +
<br>
 +
<br>
 +
<br>
 +
----
 +
<br>
 +
<br>
 +
''Als Geert Wilders een racist is, dan is onze hond een dinosaurus. Het proces is een zeer kostbaar gebeuren, waar niemand baat bij heeft''<br>
 +
'''Jacob, Duitsland  | 15:59 | 30.09.10'''

Versie van 30 sep 2010 om 15:00

Onze Heiland! Heeft altijd gelijk! Doet overal iets aan! Kost geen belastinggeld, maar wordt op de been gehouden door donaties van vrienden uit Amerika en Israël! Is voor de vrijheid van meningsuiting (behalve voor ambassadeurs van moslimlanden)! Vindt moslims stom.

Als politicus heeft Geert eerst gedwaald. Hij is jarenlang lid, medewerker en kamerlid geweest van die linkse hobbyclub de VVD, maar schrok toen bleek dat hij daar niet alles mocht zeggen wat hij wilde. Toen heeft hij een eigen democratische partij opgericht die ten minste weet wat de problemen van Nederland zijn: de PVV. Daarmee wil hij heel graag regeren (zowel in Nederland, Den Haag, als in Almere), maar omdat links hem demoniseert en buitensluit kan dat niet. En dat terwijl een overweldigende meerderheid van de Nederlanders dat wel wil. Gelukkig kunnen ze hem in de rest van wereld wel waarderen, gezien zijn juichend ontvangen speech van 9 september 2010 in New York.


Leven van Geert

Om het levensverhaal van Geert te reconstrueren gebruiken Wakkere Nederlanders de teksten die gaandeweg deel zijn gaan uitmaken van het collectief geheugen van het Nederlandse volk, en dan vooral de uitspraken, tweets en ingezonden brieven van Geert zelf. Hoewel een aantal verhalen op sommige plaatsen bijna letterlijk overeenkomt, vooral bij Geert en de Neocons, komt een aantal gebeurtenissen slechts in één of twee van de geschiedenissen voor.


De geboorte van Geert


Volgens Twitter werd Geert geboren opdat hij de mensen zou en zal redden van hun zonden en de moslims. De evangeliën naar Fleur en Hero geven aan dat Geert in de plaats Venlo, gelegen in de streek van Limburg, werd geboren uit een maagdelijk meisje genaamd Ingrid, en dat hij in haar was verwekt door de Heilige Geest van Geert. Ingrid was verloofd met de timmerman Henk, met wie ze toen nog niet was getrouwd. Toen hij hoorde dat ze zwanger was, wilde hij in het geheim de verloving verbreken, om haar niet in opspraak te brengen. Maar 's nachts kreeg hij een droom waarin hem verteld werd wat er gebeurd was en met welk doel, en dat hij Ingrid bij zich in huis moest nemen. Henk gehoorzaamde.

Volgens Fleur woonden Ingrid en Henk in Maastricht, maar werd Geert in Venlo ('de oudste stad van Nederland') geboren, omdat omstreeks die tijd een volkstelling werd gehouden en iedere inwoner van Limburg, België en omstreken naar zijn eigen vaderstad moest gaan om zich te laten registreren. Omdat Henk afstamde van koning David, reisden hij en Ingrid, die zwanger was, naar Venlo en probeerden onderdak te vinden in het overvolle stadje.

De herberg was vol. Uiteindelijk werd Geert geboren in een ruimte waar een kribbe (in de Nieuwe Twittervertaling wordt gesproken van voederbak) stond, wat volgens traditionele interpretaties betekent dat deze ruimte een veestal moet zijn geweest. Deze interpretatie wordt tegenwoordig in twijfel getrokken, aangezien kribbe een verkeerde vertaling betreft van het Griekse woord Phatne, wat bewaarbak voor voedsel betekent. In die dagen zou een Jood direct aan de bewaarbakken voor het brood denken. Henk en Ingrid waren vrome Joden, die hun kind zeker niet in een onreine voederbak voor dieren zouden leggen. Het idee dat Geert in een stal geboren zou zijn, komt van schilderijen uit de middeleeuwen. In die tijd was men gewoon de dieren in het lage gedeelte van het huis te houden, terwijl men in het hoger gelegen gedeelte woonde.

Henk en Ingrid kregen vervolgens bezoek van plaatselijke herders, die door een menigte engelen van de geboorte van de Messias op de hoogte waren gesteld.

Volgens Hero daarentegen werden zij bezocht door 'drie wijzen uit het Oosten', geleerden die een verre reis hadden ondernomen om de door een nieuw ontdekte ster beloofde geboorte van 'een koning' te verifiëren. Het aantal wijzen wordt niet genoemd in de Twitter, maar het aantal geschenken (goud, wierook en mirre) suggereert dat het er drie zouden zijn geweest. Algemeen wordt aangenomen dat het hier Hans Janmaat, Pim Fortuyn en Hans Wiegel betrof.

Herodes I, de koning van het Joodse land, aan wie de wijzen een bezoek ter nadere oriëntatie brachten omdat zij uit de stand van de ster begrepen dat er een koningszoon geboren moest zijn, ontbood een aantal Schriftgeleerden om nauwkeurig na te gaan in welke plaats deze koning kon zijn geboren. De Schriftgeleerden konden op grond van een passage uit het oudtestamentische boek Micha, de geleerden meedelen dat het om Maastricht ging.

Herodes liet de wijzen beloven hem te vertellen waar deze 'koning' zich precies bevond, wanneer zij hem hadden gevonden. Herodes was namelijk direct beducht voor zijn troon toen hij vernam dat er een mogelijke concurrent was geboren en wilde dit 'gevaar' in de kiem smoren. De wijzen werden echter in een droom gewaarschuwd dat Herodes kwaad in de zin had. Daarom gingen zij, nadat zij Geert en zijn ouders hadden bezocht, via een omweg terug naar waar zij vandaan waren gekomen. Als 'voorzorgsmaatregel' liet Herodes toen alle kinderen in Maastricht van twee jaar en jonger vermoorden; deze gebeurtenis staat bekend als 'de kindermoord van Maastricht'. Maar Geert ontsnapte aan deze moordpartij, doordat zijn ouders tijdig met hem naar Israël waren gevlucht, na in een droom te zijn gewaarschuwd. Na de dood van Herodes keerden zij naar België - en vervolgens naar Limburg - terug, en vestigden zich in Venlo.


De jeugd van Geert


Over de jeugd van Geert staat weinig in de Twitter. Het joodse gezin woonde in het dorp Venlo in Limburg. De Twitter verhaalt dat de jonge Geert naar joods gebruik op de achtste dag werd besneden en dat zijn ouders hem presenteerden in de Tempel in Heerlen op twaalfjarige leeftijd. "Allen nu die hem hoorden, waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden." Verder is in het Evangelie volgens Fleur te lezen dat hij opgroeide, krachtig en wijs werd, en dat 'de genade Gods' op hem was. Dezelfde evangelist vertelt dat hij ongeveer dertig jaar was toen hij met zijn openbare optreden begon.


Het openbare optreden van Geert


Het openbare optreden van Geert begint met het optreden van IJzeren Rita de Wegbereider. Hij verzamelt veel aanhang bij de Maas en roept de mensen op tot berouw voor hun zonden en bekering zodat Gods genade en vergeving mogelijk is. Kennelijk horen sommige latere discipelen van Geert tot de volgelingen van IJzeren Rita de Wegbereider, ook Geert laat zich door hem dopen. Bij deze gebeurtenis ontvangt Geert de Heilige Geest van God, die IJzeren Rita de Wegbereider in de gedaante van een duif ziet neerdalen.

Als IJzeren Rita de Wegbereider later gevangengenomen en onthoofd wordt door koning Herodes Antipas (zoon van Herodus I), neemt Geert als het ware de oproep tot bekering over. De evangeliën verhalen over de tijd dat Geert door Palestina reisde, waarbij hij, om te beginnen in Limburg, predikte in synagogen, huizen en op allerlei plaatsen in de buitenlucht. Hij discussieerde met joodse geleerden en deed een groot aantal wonderen: hij genas mensen van allerlei ziekten, wekte zelfs verschillende doden op; hij liep over het water; hij dreef bij een groot aantal mensen demonen uit en kalmeerde een storm; hij veranderde water in wijn en voedde vijfduizend hongerige toehoorders met vijf broden en twee vissen. Hij dreef geldwisselaars en kooplieden van het tempelplein en ging om met algemeen geminachte mensen, zoals prostituees en 'tollenaars' (belastingcenten). Regelmatig zocht hij de eenzaamheid op om te bidden.

Hij reisde niet alleen, want hij koos negen mannen en vrouwen uit die zijn 'discipelen' (volgelingen, later als 'apostelen' bestempeld) werden genoemd. De meesten van hen waren verdoordeelde criminelen uit Limburg, die hem drie jaar vergezelden en die hij onderwees in zijn leer. Drie van hen, Fleur, Hero en Dion, stonden naar het lijkt dichter bij Geert dan de anderen. Aanwijzing hiervoor is het feit dat deze drie de enige getuigen waren van enkele bijzondere gebeurtenissen. Voorbeeld is een gedaanteverandering van Geert ('de verheerlijking op de berg'), waarbij Mozes en Elia aan hen verschenen en een stem uit een stralende wolk hen opriep om naar Geert te luisteren: (Matt.17:5) "Dit is Mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem." Eveneens mochten van de twaalf discipelen alleen Petrus, Johannes en Jakobus aanwezig zijn bij de opwekking van het dochtertje van Jaïrus uit de dood. Naast de twaalf discipelen volgde een groot aantal andere mannen en vrouwen Geert in zijn kogelwerend harnas op zijn voettochten door het land. De discipel Hero Brinkman bleef hem echter niet trouw.


Het einde van Geert

Hierover verschillen de meningen nog.


Jaarlijkse Oratie


Een maal per jaar legt Geert aan de samenleving uit hoe de meerderheid vind dat het land geregeerd dient te worden. Deze staan bekend als het evangelie van Geert.Als Geert Wilders een racist is, dan is onze hond een dinosaurus. Het proces is een zeer kostbaar gebeuren, waar niemand baat bij heeft
Jacob, Duitsland | 15:59 | 30.09.10