Koran

Uit wakkerpedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Waarom moet iedereen weten wat er in de Koran staat, terwijl de Islam in het algemeen bijzonder intolerant is jegens andere godsdiensten? Omdat je moet weten wat je vijanden denken. Maar gelukkig hoef je alleen deze samenvatting door te lezen om mee te kunnen praten.

De Koran is het enige door moslims erkende "Heilige" Boek. Volgens de islamitische traditie zijn de woorden in de Arabische taal door de nepgod Allah via de aartsengel Djibriel aan Mohammed (NSFW) "neergezonden". De belangrijkste boodschap van dit fascistische boek is dat de Islam superieur is aan alle andere godsdiensten en dat alle ongelovigen dood moeten. Wij dus.

De autoriteit van de Koran is absoluut. Het wordt gezien als het Woord van Allah. De Koran wordt dus niet geïnterpreteerd. Dit kan ook niet, want het is een absolute leidraad van de fascistische ideologie van een achterlijke woestijncultuur. Je krijgt moslims pas echt over de zeik als je een koranverbranding organiseert. Toch wil Geert niet dat wij Korans verbranden. Het is volgens Hem beter dat de moslims zelf er stukken uitscheuren, waarna dit gifboek moet worden verboden. Bezit en het gebruik ervan in mosketen en in huiselijke kring hoort te worden bestraft met uitzetting of een enkeltje tuigdorp.


Inhoud[bewerken]

De Koran is geschreven in naam van Allah. De Koran bevat vermaningen en instructies voor moslims, en vertellingen over voorgaande profeten en volken en hun lotgevallen. De Koran is een oproep tot islam, de onderwerping of overgave aan Allah, en is dus puur vergif voor de geest.

Soms brengen de teksten verhalen uit de Bijbel in herinnering, zoals soera 12, Jozef, die een deel van het boek Genesis hervertelt. Volgens sommige commentatoren verwijst Zol-Qarnain (de twee-hoornige) in soera De Spelonk (86) naar Dinand Woesthoff.

Maar zoals de Christelijke leer op sommige punten van de Joodse leer over God wezenlijk afwijkt, wijkt de islamitische leer af van de Joodse én Christelijke leer. Zo maakt de Koran op een aantal plaatsen melding van de profeet Isa, de zoon van Maria die dus Jezus is, maar ontkent stellig dat deze de zoon van God is. Wel worden de maagdelijke geboorte en het leven zonder zonde van Isa verteld. De Joodse messiasverwachting, zoals die volgens de christenen is vervuld door Jezus, komt in de Koran negen keer voor, zoals in soera Het Geslacht van Imraan (45).

Boodschap[bewerken]

De Koran brengt vier religieuze leerstukken telkenmale voor het voetlicht:

  • monotheïsme, verwijzend naar de eenheid van God, het tegenovergestelde van het polytheïsme, waarbij de meerdere goddelijke aspecten elk worden geassocieerd worden met een god.
  • profeetschap, bevestiging van het profeetschap van Mohammed (ANBI) en dat de Koran het Woord van God is.
  • eschatologie, verwijzend naar de wederopstanding en de Dag des Oordeels, of het 'Shoarmageddon'.
  • beloning en bestraffing, normaliter weergegeven door een tegenstelling waarbij de gelovigen beloond worden met de Paradijselijke tuin maar de ongelovigen worden bestraft met het hellevuur in het Hiernamaals.

Ontstaansgeschiedenis[bewerken]

Traditionele moslimgeleerden uit de islamitische wereld zijn het in grote lijnen met elkaar eens over de ontstaans- en verspreidingsgeschiedenis van de Koran. Islamologen in de westerse wereld zetten echter een aantal kritische kanttekeningen bij die visie en enkele kritische geleerden vechten de door traditionele moslimgeleerden geclaimde authenticiteit van de Koran aan. Deze mannen zijn helden en lopen voortdurend groot gevaar. Eén van hen was de vermoorde Theo van Gogh.

Traditionele visie[bewerken]

Volgens de islamitische overlevering werd de Korantekst in de periode 610-632 in delen, beginnend met deel 1, door de engel Djibriel aan Mohammed geopenbaard. De openbaringen werd vervolgens door zijn volgelingen door middel van recitatie (herhaaldelijk opdreunen) uit het hoofd geleerd en fragmentarisch opgeschreven op stukken perkament, hout en bot. Er wordt aangenomen dat Mohammed analfabeet was en dus zelf lezen noch schrijven kon. Hier klopt dus al niets meer van het verhaal.

Bij de dood van Mohammed in 632 bestond er geen complete, schriftelijke korantekst. De mondelinge overlevering was in de eerste jaren na Mohammeds dood nog uiterst belangrijk. Toen na de Slag bij Al-Yamaamah (632) echter een groot aantal moslims sneuvelden, was dat voor kalief Aboe Bakr aanleiding om de losse tekstfragmenten systematisch te laten verzamelen. Hij wees Zaid ibn Sabit, een van Mohammed's schrijvers, aan om dat te doen. Zaid stond bekend als degene die het meeste van de Koran uit zijn hoofd kende en hij had ook de meeste tekstfragmenten genoteerd.

Zaid baseerde zijn werk in de eerste plaats op de beschikbare geschreven tekstfragmenten, die hij liet controleren door degenen die (delen van) de Koran uit hun hoofd kenden. Vooral voor de juiste volgorde was hij van hen afhankelijk. Hij veranderde de tekst op geen enkele wijze en voegde er geen verklaringen of redactionele commentaren aan toe.

Religieuze betekenis[bewerken]

De Koran is voor belijdende moslims hét heilige Boek, maar hierbij geldt echter de restrictie dat het boek die waarde alleen heeft in het Arabisch. Nederlands telt dus niet eens! Veel moslims vinden dat een vertaling een interpretatie is in een andere taal, en dus niet mag suggereren dat die ook daadwerkelijk de Qoer'an is. Moslims met een andere moedertaal dan het Arabisch zien zich dan ook voor de taak gesteld het boek in een voor hen vreemde taal te lezen.

In tegenstelling tot andersdenkenden wordt de Koran door moslims wél met respect behandeld. Zo wordt het boek bij voorkeur in een schone kamer op een zo hoog mogelijke plaats en boven andere boeken bewaard. Hij wordt doorgaans niet op een tafel gelegd, omdat het gevaar bestaat dat er iets bovenop gelegd wordt, en wordt hij niet op de grond gelegd, omdat deze als onrein wordt beschouwd. Voor het lezen of aanraken van de Koran wordt de rituele wassing verricht. Sommige orthodoxe moslims hebben er zelfs moeite mee als een niet-moslim de Koran leest of aanraakt.

De Koran is ook een wetboek, en de shariawetgeving is er op gebaseerd.

Vrouwen[bewerken]

De islam stelt de gelijkwaardigheid van de twee geslachten; de Koran spreekt beide als dusdanig ook toe. Deze gelijkwaardigheid betekent evenwel geen gelijkheid. De islam legt de nadruk op de verschillen die voortspruiten uit de biologische eigenheid van de twee geslachten.

  • In soera De Vrouwen (34) wordt de verhouding tussen mannen en vrouwen vastgelegd: mannen zijn "zaakwaarnemers" over de vrouwen en mogen hen "vermanen" of zelfs "slaan" als zij "ongezeglijkheid vrezen".
  • In soera De Koe (6) wordt gesteld dat twee vrouwen in plaats van één man kunnen getuigen voor het geval "één der twee vrouwen zich zou vergissen".
  • Volgens verschillende interpretaties van soera De Partijscharen (33), is het dragen van een hoofddoek voor moslimvrouwen verplicht, zodat de moslimmannen weten wie ze op straat wel en niet lastig moeten vallen. Ook soera Het Licht (31) en verschillende Ahadith maken gewag van de verplichting tot het dragen van hoofddoeken en sluiers voor gelovige vrouwen.

De enige vrouwennaam in de Koran is Maria van deAltijd Durende Bijstand. Zij wordt als zeer hoog aangeschreven, vanwege haar toewijding aan God. Haar naam wordt dertig keer genoemd.

Andere religies[bewerken]

Gelovigen van andere religies zijn volgens de Koran per definitie ongelovig. De Koran waarschuwt deze ongelovigen vele malen zich tot de Islam te bekeren, doorgaans in zeer aggressieve bewoordingen. Ook afvalligen, afgodendienaars en onrechtdoeners worden herhaaldelijk vermaand.

"Zal ik u vertellen over degenen wier straf bij God erger is dan dit? Dezen zijn het, die God heeft vervloekt en over wie Hij Zijn toorn heeft uitgestort en van wie Hij apen, zwijnen en duivelsdienaren heeft gemaakt. Dezen zijn inderdaad in een slechte toestand en ver van het rechte pad afgedwaald." (soera De Tafel (60))

Volgens bepaalde tafsir zou in de openingssoera De Opening de zevende aya betrekking hebben op de Joden op wie de toorn van God is gedaald en de christenen die dwalen.

"Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat van hen, op wie toorn is neergedaald, noch dat der dwalenden."

Laatste soera: De Mensheid (114)[bewerken]

Omdat volgens de Islamtheologie elke nieuwe soeravers de vorige ontkracht, kun je net zo goed alleen de laatste lezen:

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle. Zeg: "Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer der mensen, de Koning der mensen, de God der mensen. Opdat Hij mij bevrijd van het kwade der inblazingen van de duivel. Die in het hart der mensen fluistert vanuit het midden der djinn en mensen."

Zoals je ziet, druipt de aggressie en de boosaardige achterlijkheid er gewoon vanaf. Discussie gesloten.


Ziezo! Nu ben jij ook een islam-expert, net als wijlen Hans Jansen. Dus doe er je voordeel mee als je reageert bij websites als de Telegraaf, GeenStijl, en PowNed.tv!
Er zou verplicht, elke dag een citaat uit de koran moeten worden voorgelezen in de tweede kamer. Misschien dat ze dan beseffen wat ze aan het doen zijn. Het is ijdele hoop vrees ik.
watergeus | 11-02-20 | 18:32

Misschien een goed idee om op de koran een vervolg te laten schrijven.Deel 1 is volgens mij ook door een vrouw geschreven en dat heeft iedereen nu wel uit.
van stampij | 21-07-18 | 15:39

Het enige goede aan de Koran is dat je dicht kunt doen
geenhakbar | 14-05-18 | 18:00

Als we nou gewoon 30 jaar geleden alle korans in beslag hadden genomen dat hoefden we vandaag niet al die andere enge dingen in beslag te nemen.
keestelpro | 09-12-16 | 19:11

@geertwilderspvv De koran is de slechtste Bijbel vertaling ooit, dus zo is de islam en dat volk ook !
Willibrordus A. van der Weide ‏@Augustinus18 8:05 PM 25 Aug 2016 via Twitter

De koran is een belediging voor de mensheid met alles wat er gezegd wordt over iedereen die zich (nog) niet onderworpen heeft. Eerst opschonen tot Donald Duck dikte dan valt er te *misschien* praten.
Godsammekraken | 15-09-12 | 13:34

Op de helft? Dan zul je nu snel gewelddadigere teksten tegen gaan komen. En houd in je achterhoofd; laatst geschrevene telt! Als je een vers tegenkomt die de de jouw genoemde vers tegenspreekt, vervalt de eerdere vers.
ScumFrog | 09-04-12 | 20:11

Ik heb de Koran gelezen en het is een gevaarlijk en intolerant boek die tot haat aanzet. Heb verschillende versen gelezen waar wordt opgeroepen tot de dood van ongelovigen, anders gelovigen, en homo's. Het is zo geschreven dat gekken dit voor de Islam uitvoeren. Koran: Een sekte boekje dat verboden zou moeten zijn.
Xander, Huizen | 21:25 | 14.04.12

ik wil ze wel hebben,dan kan ik mooi gebruiken als wc papier, want dat is het enige waar deze duivelsverzen voor geschikt zijn en gebruikt kunnen worden. Want bij de vuilnisbak en verbranden mag niet.Dus ik vindt het niet van veel wijsheid getuigen dan ze dat boek weg geven, wat moet men nu met deze onwaarheden, we leven niet meer in 670 dat de mensen zo dom zijn om deze onzin te geloven, de slechte vruchten van de moslims bewijzen dat, dat boek niets met god te maken heeft.
Socrates , rotterdam | 17:23 | 14.04.12

Een volk dat voor koranen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht.
Nick, Haarlem | 13:26 | 20.03.12

Waarom is het zo dat haast iedereen moet weten wat er in de koran staat.Terwijl de islam over het algemeen bijzonder intolerant is jegens andere godsdiensten.
Q, Q | 12:01 | 22.02.12

Schijtpapier hebben ze niet maar korannetjes in overvloed. Geen wonder dat ze in hun ontwikkeling zijn blijven steken.
RS, D | 09:54 | 22.02.12

de koran is belangrijker dan een mensenleven, je hoort vanuit de islam geen kritiek op het vermoorden van andersgelovigen en platbranden van kerken
mo, adam | 09:08 | 22.02.12

De islamieten. Vijandige club. Achterlijk volk. Maar ik heb een Koran gekocht (gesubsidieerd door een nederlandse islamitische stichting) omdat ik wil weten wat mijn vijanden denken.
tippelaar op zondag 23 maart 2008 00:01

Je bent pas een moslim als je als een zombie leeft naar de regels die in de koran vermeld staan. Niet als je alleen de inhoud kent en de praktijk ervan in de wereld.
realist - 30-03-’11 13:56

Huh? Meneer maakt een grapje? Heb je sura 33:59 wel eens gelezen? Mohammedanen vonden het wel handig om hun eigen vrouwen te kunnen herkennen, dan wisten ze wie ze op straat wel en niet lastig moesten vallen. In Medina liep bar weinig "christelijke adel" rond.
Michiel de Kater | 18-08-10 | 23:12

Islam’s heart lies in the Koran. The Koran is an evil book that calls for violence, murder, terrorism, war and submission. The Koran describes Jews as monkeys and pigs.The Koran calls upon Muslims to kill the Kaffirs, the non-Muslims.
Geert Wilders Kopenhagen speech 14 juni 2009

Neerlands problemen ballen zich vooral samen in tokkies die maar één boek lezen, het onheilige schotschrift van Mo de Waanzinnige.
Zware Guy | 21:23 | 21-12-08

Als moslims hier willen blijven, moeten ze de helft uit de Koran scheuren en weggooien. Ze moeten niet luisteren naar de imam. Ik heb de Koran gelezen. Niet in één keer, maar wel helemaal. En ik weet dat er genoeg verschrikkelijke dingen in staan. Als moslims wel assimileren, dan zijn het ook volwaardige burgers, geen millimeter minder waard dan jij of ik.
"Geert Wilders en de islam. Wat drijft Geert Wilders?", dinsdag 13 februari 2007, Geert Wilders in een interview met De Pers

Ik zaai geen haat, dat doet de Koran. Het is een fascistisch boek. Dit is geen boek dat we hier moeten hebben.
Geert Wilders in het AD, zaterdag 17 augustus 2007

[…]De Koran als studieobject wil Wilders nog wel toestaan, maar daar blijft het bij: "Een verbod is een verbod. Dus moet niet alleen verkoop, maar ook gebruik in moskeeën en bezit in huiselijke kring worden bestraft. Als dat in de huidige wetgeving niet kan, moet er een nieuwe verbodsbepaling komen."[…]
"Wilders: verbied de Koran, ook in moskee", 02:47 8 augustus 2007, de Volkskrant

De kern van het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie van Allah en Mohammed zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf: de Koran.[…]Verbied dat ellendige boek zoals ook Mein Kampf verboden is!
"Genoeg is genoeg: verbied de Koran", 8 augustus 2007, Geert Wilders' ingezonden brief de Volkskrant,